Gennady Yashkov

Gennady Yashkov

Head of Design Department, Unitest Company