Maxim Goryachenkov

Maxim Goryachenkov

Head of Technical Support, NVP «Bolid»